พังงาคุมเข้มตรวจคัดกรองปชช.ป้องกันโควิด-19

พังงาคุมเข้มตรวจคัดกรองปชช.ป้องกันโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกอำเภอ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ทั้งบนบก ทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ณ หน่วยแพทย์เฉพาะกิจหมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน บริเวณท่าเรือ ที่พักโรงแรม รวมทั้งแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 รวม 58 วัน ได้ตรวจคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง รวมจำนวน 190,297 ราย ผลการตรวจยังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด อีกทั้งจังหวัดพังงามีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังติดตามอาการตามมาตรการ จำนวน 39 ราย ทั้งนี้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชกาจังหวัดพังงา ได้ลงนามประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 3 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีสถานที่และสถานประกอบกิจการบางชนิดที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

พลเรือตรี