ทอ.ใช้เครื่อง’พีชเมกเกอร์’ บินกระจายเสียงสู้ภัย’โควิด’

ทอ.ใช้เครื่อง’พีชเมกเกอร์’ บินกระจายเสียงสู้ภัย’โควิด’

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและตอบสนองนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังเฉพาะกิจที่ 9 มีภารกิจ บินกระจายเสียง ซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถของกองทัพอากาศที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า

นาวาอากาศเอก พานิช กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9 ได้สนับสนุนอากาศยานแบบ บ.จธ.2 หรือ พีชเมกเกอร์ ปฏิบัติภารกิจบินกระจายเสียงเฉพาะกิจพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ทั้งภาษามลายูและภาษาไทย แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ในพื้นที่จำกัดให้ได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยเริ่มทำการบินกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ 28-30 มี.ค.2563 หรือ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ภารกิจได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในสภาวะที่เกิดวิกฤตในพื้นที่ เพื่อส่งกระจายเสียงไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสามารถของทหารอากาศที่จะสามารถส่งสาร สำคัญ นำความห่วงใยของรัฐบาล ที่ต้องการส่งสารไปยังพี่น้องประชาชนในเวลาอันรวดเร็วในสถานการณ์วิกฤตของประเทศขณะนี้ การกระจายเสียงของกองทัพอากาศจะสามารถเติมเต็มและส่งสารไปยังประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ และสามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ซึ่งพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน.

พลเรือตรี