AIMC แนะผู้ลงทุน SSF-RMF เตรียมแจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ใหม่กรมสรรพากร

ข่าวล่าสุด

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) แนะนำผู้ลงทุน SSF-RMF เตรียมแจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ใหม่กรมสรรพากร 2 ฉบับ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตามที่กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายใหม่ 2 ฉบับคือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 และ 415) กำหนดให้บุคคลที่ซื้อกอง SSF /RMF ตั้งแต่ปี 2565 ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีหน้าที่ต้อง “แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” กับทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) และให้ บลจ.นำส่งข้อมูลโดยตรงแก่กรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรจะยอมรับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ.โดยตรงเท่านั้น ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการขอลดหย่อนภาษีเงินได้จากรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยปฎิบัติกันมานั้น

โดยนางสาวดวงกมล พิศาล เลขาธิการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการขอลดหย่อนภาษีเงินได้จากรูปแบบวิธีการเดิมที่ผู้ซื้อกอง SSF/RMF สามารถใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนที่ บลจ.ออกเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งโดยตรงต่อกรมสรรพากร โดยปรับใหม่สำหรับการลงทุนในกองทุน SSF/RMF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งตามขั้นตอนกฎหมายใหม่นั้นกำหนดให้บุคคลที่ซื้อกองทุน SSF/RMF ต้องเป็นผู้แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับทาง บลจ.ที่ได้ลงทุนไว้ และให้ถือเป็นการแสดงความยินยอมให้ บลจ.นั้น ๆ นำส่งข้อมูลการลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ของตนเองให้กับกรมสรรพากรต่อไป

สำหรับขั้นตอนปฎิบัติสำหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนใน SSF และ/หรือ RMF ที่ทาง AIMC แนะนำ ได้แก่

1) ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษีโดยตรงต่อ บลจ.ที่ซื้อกองทุน SSF และ RMF ไว้ โดยต้องแจ้งให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของปี มิเช่นนั้น ผู้ลงทุนจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุนนั้นได้ สำหรับช่องทางการแจ้งความประสงค์ของ บลจ. แต่ละแห่งอาจแตกต่างกันมีทั้งแบบ SMS ที่ บลจ.ส่งให้ผู้ลงทุน เพื่อให้เข้าไปทำรายการได้ตามลิงก์ที่แนบ หรือผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของ บลจ. อีกทั้งสามารถแจ้งได้ที่ตัวแทนขายกองทุนที่ตนเข้าลงทุน

2) เมื่อถึงสิ้นปี บลจ.แต่ละแห่งก็จะนำรายชื่อผู้ลงทุนที่แจ้งใช้สิทธิพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี

3) ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปกติในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ผู้ลงทุนไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน SSF และ RMF ให้กับกรมสรรพากรอีกต่อไป

4) ผู้ซื้อหน่วยลงทุน SSF และ RMF ต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอลดหย่อนภาษีให้ครบทุก บลจ.ที่ซื้อ โดยการแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องแจ้งใหม่ทุกปี และไม่ต้องแจ้งทุกครั้งที่มีการซื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุน SSF และ/หรือ RMF จาก บลจ.แห่งใหม่ ในปีถัด ๆ ไป ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์การขอลดหย่อนภาษีต่อ บลจ.แห่งใหม่ด้วย (แจ้งภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่ซื้อเริ่มจาก บลจ.ที่ใหม่)

5) หากต้องการสอบทาน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งความประสงค์ของตนได้ที่เว็บไซด์ของ บลจ. หรือติดต่อ บลจ.แต่ละแห่งได้โดยตรง

อนึ่ง สำหรับผู้ลงทุนที่ได้ซื้อกองทุน SSF/RMF ในปี 2565 ได้ครบตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว AIMC ขอย้ำให้ท่านติดต่อขอแจ้งความประสงค์เพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที หรือแต่เนิ่น ๆ ไม่จำเป็นต้องรอช้าหรือรอจนใกล้สิ้นปี 2565 เพื่อให้ท่านไม่ลืมและไม่พลาดในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.แต่ละแห่ง หรือที่เว็บไซต์ AIMC (Link: https://ns3.aimc.or.th/web/)